HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG ĐỎ NỘI VIỆN, LIÊN VIỆN
VÀ CẢNH BÁO SỰ SỐ AN NINH NGHIÊM TRỌNG


Khi có kích hoạt báo động đỏ: Cùng lúc gửi thông báo tới ứng dụng trên điện thoại của các bác sĩ được gọi; Gửi thông báo đến màn hình trực các khoa. Nếu bác sĩ không nhận được thông báo qua ứng dụng, một cuộc gọi trực tiếp thông báo tình huống báo động đỏ đến số điện thoại của bác sĩ được thực hiện.
Khi có kích hoạt tình huống cháy nổ, an ninh: Cùng lúc thông báo tới các khoa, phòng, bảo vệ và lãnh đạo bệnh viện. Gọi cuộc gọi tới lực lượng an ninh có liên kết.
Kiểm tra, theo dõi, tra cứu lịch sử báo động đỏ nội viện, liên viện.
Phiên bản: 23.06.1524
Thời gian cập nhật: 20:20:18 15/07/2024

CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

DÀNH CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG - NHẬN BÁO ĐỘNG ĐỎ
   
DÀNH CHO THIẾT BỊ KÍCH HOẠT BÁO ĐỘNG ĐỎ